جزوات نوشته شده توسط مدیر سایت

 

حل المسائل دینامیک سازه کتاب پاز

حل المسائل دینامیک سازه کتاب پاز ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged , | 2 Comments


آموزش طراحی دینامیکی سازه در Etabs2015

آموزش طراحی دینامیکی سازه در Etabs2015 – تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


 

تحلیل به روش ریتز Ritz Method

تحلیل به روش ریتز Ritz Method ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


 

بررسی دستگاه لرزه سنج

بررسی دستگاه لرزه سنج ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


اندرکنش خاک و سازه در ETABS

اندرکنش خاک و سازه در ETABS ادامه مطلب …

Posted in ایمان نخعی, دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


کتاب طراحی سازه های بتن آرمه

کتاب طراحی سازه های بتن آرمه – ETABS 2015 ادامه مطلب …

Posted in ایمان نخعی | Leave a comment


اثرات میانقاب ها

اثرات میانقاب ها ادامه مطلب …

Posted in ایمان نخعی | Tagged | Leave a comment


 

کنترل پریود سازه

کنترل پریود سازه ادامه مطلب …

Posted in ایمان نخعی | Tagged | Leave a comment


طراحی اتصال با مقطع کاهش یافته RBS

طراحی اتصال با مقطع کاهش یافته RBS – ایتبز 2015 –
-ETABS 2015 ادامه مطلب …

Posted in ایمان نخعی | Tagged | Leave a comment