دینامیک سازه

 

آموزش طراحی دینامیکی سازه در Etabs2015

آموزش طراحی دینامیکی سازه در Etabs2015 – تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


حل المسائل دینامیک سازه کتاب پاز

حل المسائل دینامیک سازه کتاب پاز ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged , | 2 Comments


تحلیل به روش ریتز Ritz Method

تحلیل به روش ریتز Ritz Method ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


جزوه آموزش تحلیل تاریخچه زمانی

اموزش تحلیل تاریخچه زمانی ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged , | Leave a comment


مثالی از تحلیل دینامیکی در ایتبز

مثالی از تحلیل دینامیکی در ایتبز etabs ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


جزوه آموزش تحلیل طیفی

جزوه آموزش تحلیل طیفی ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


پروژه تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی

پروژه تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


جزوه کلاسی تحلیل طیفی

جزوه کلاسی تحلیل طیفی ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


نکات تحلیل دینامیکی در ایتبز

نکات تحلیل دینامیکی در ایتبز ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


جزوه تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی در ایتبز

جزوه تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی در ایتبز ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


پروژه دینامیک سازه ساختمان 26 طبقه

پروژه دینامیک سازه ساختمان 26 طبقه ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


کتاب دینامیک ماریو پاز

ترجمه فارسی کتاب دینامیک ماریو پاز ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged , | Leave a comment


کتاب دینامیک مریام و حل المسائل آن

کتاب دینامیک مریام و حل المسائل آن ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


کتاب دینامیک سازه هومار HUMAR

دانلود کتاب دینامیک سازه هومار HUMAR ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


کتاب دینامیک سازه چوپرا و حل المسائل آن

کتاب دینامیک سازه چوپرا و حل المسائل آن ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


جزوه دینامیک سازه خسروبرگی

دینامیک سازه خسروبرگی ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


کتاب دینامیک سازه کلاف و پنزین

دینامیک سازه کلاف و پنزین – Dynamics of Structures , By : Clough & Penzin ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged , , | Leave a comment


ترجمه فارسی کتاب مکانیک ارتعاشات تامسون

ترجمه فارسی کتاب مکانیک ارتعاشات تامسون ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


فایل های فضای حالت State Space

فایل های فضای حالت State Space ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


اعمال اثرات متعامد زلزله در تحلیل طیفی

اعمال اثرات متعامد زلزله در تحلیل طیفی ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


تحلیل تاریخچه زمانی

تحلیل تاریخچه زمانی ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


تحلیل تاریخچه زمانی

تحلیل تاریخچه زمانی ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


دانلود یکسری از شتاب نگاشت ها

دانلود یکسری از شتاب نگاشت ها ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


بررسی دستگاه لرزه سنج

بررسی دستگاه لرزه سنج ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


برنامه اکسل تحلیل طیفی آیین نامه 2800 ویرایش 4

برنامه اکسل تحلیل طیفی آیین نامه 2800 ویرایش 4 ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | 1 Comment


رکوردهای زلزله بم – گلباف – زرند

رکوردهای زلزله بم – گلباف – زرند ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


دانلود 250 جلد کتاب درباره دینامیک سازه

دانلود کتاب دینامیک سازه ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


روش ریتز و روش بردارهای ویژه

روش ریتز و روش بردارهای ویژه ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment


 

تهیه شتابنگاشت

تهیه شتابنگاشت ادامه مطلب …

Posted in دینامیک سازه | Tagged | Leave a comment