محاسبات سازه

 

 

طراحی سازه های فولادی LRFD

نکات طراحی سازه های فولادی به روش LRFD در نرم افزار ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , , | Leave a comment


الزامات طرح لرزه ای

طرح لرزه ای سازه های فلزی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


 

کنترل صلبیت سقف در ETABS

کنترل صلبیت سقف در ایتبز 2015 ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , | Leave a comment


مقایسه روشهای تنش مجاز و حدی

فایل روش های تنش مجاز ASD و روش حالت حدی LRFD مقایسه شده ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , , | Leave a comment


طراحی کامل سازه فلزی

در این فایل تمام نکات در طراحی سازه فلزی و سقف کامپوزیت و همچنین طراحی فونداسیون مطابق با آئین نامه های 1392 گفته شده است. با نرم افزار های ETABS 2013 , SAFE 12 : ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , | Leave a comment


طرح لرزه ای سازه های فولادی

طرح لرزه ای سازه های فولادی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


نکات طبقه نرم

آیین نامه طبقه نرم ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


کنترل دریفت – پیچش و پریود

دریفت و پریود و پیچش سازه در نرم افزار ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


ایتبز پیشرفته

نکات پیشرفته در نرم افزار ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


تنظیمات روش LRFD در ایتبز

تنظیمات روش LRFD در ایتبز ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


ترسیم هلال در ایتبز

ترسیم هلال در ایتبز ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


مرکز جرم و سختی

مرکز جرم و سختی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طراحی آسانسور در ایتبز و سیف

طراحی آسانسور در ایتبز و سیف ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


کنترل 25 درصد نیروی زلزله در سیستم دوگانه

کنترل 25 درصد نیروی زلزله در سیستم دوگانه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


آموزش نرم افزار SAFE 12

آموزش نرم افزار SAFE 12 ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طراحی پی گسترده با SAFE

طراحی پی گسترده با SAFE ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , | Leave a comment


محاسبه طول مرزی دیوار برشی

محاسبه طول مرزی دیوار برشی با ایتبز ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


دیوار برشی در ETABS

دیوار برشی در ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طراحی دیوار برشی U شکل در ETABS

طراحی دیوار برشی U شکل در ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


نکات کاربردی بتنی در نرم افزار ETABS

نکات کاربردی در نرم افزار ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


ترکیب بارها و حالات بار

فایل ترکیب بارها و حالات بار استاتیکی : ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


تطبیق مبحث دهم با ETABS

تطبیق مبحث دهم با ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طراحی اتصال صلب

آموزش طراحی اتصال صلب مطابق با آیین نامه 1392 ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


اشکالات اجرای سازه بتنی

اشکالات اجرای سازه بتنی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


تمام نکات درباره P-delta

تمام نکات درباره P-delta ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش جدید

تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش جدید ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


انواع سیستم مقاومتی سازه

انواع سیستم مقاومتی سازه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


دیوار برشی بتنی در سازه فلزی

دیوار برشی بتنی در سازه فلزی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


سمینار اتصالات پیچی

سمینار اتصالات پیچی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طراحی تیر کامپوزیت

طراحی تیر کامپوزیت ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


معرفی کامل سیستم باربر سازه

معرفی کامل سیستم باربر سازه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


راهنمای انجام پروژه فولاد و بتن

راهنمای انجام پروژه فولاد و بتن ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


نحوه ترسیم تیر ریزی

نحوه ترسیم تیر ریزی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طراحی لرزه ای بتنی

طراحی لرزه ای سازه بتنی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


دستورالعمل بارگذاری

دستورالعمل بارگذاری سازه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


سیستم یوبوت

سیستم یوبوت ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


الزامات تکمیلی طراحی سازه فولادی

الزامات تکمیلی طراحی سازه فولادی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طراحی سازه های فولادی به روش حدی

طراحی سازه های فولادی به روش حدی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طراحی قاب بادبندی ویژه

طراحی قاب بادبندی ویژه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


بهسازی سازه بتنی

بهسازی سازه بتنی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


تحلیل خرپا با SAP

تحلیل خرپا با SAP ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


تعیین پارامترهای خاک

تعیین پارامترهای خاک ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


آموزش نرم افزار سیسموسیگنال

آموزش نرم افزار سیسموسیگنال ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged , | Leave a comment


طرح لرزه ای به زبان فارسی

طرح لرزه ای به زبان فارسی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


راهنمای ماشین حساب کلاس پد

راهنمای ماشین حساب کلاس پد ادامه مطلب …

Posted in نرم افزار | Tagged | Leave a comment


دال های پیش تنیده

دال های پیش تنیده ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


دفترچه محاسبات پل عابر پیاده

دفترچه محاسبات پل عابر پیاده ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


دیوار برشی فولادی

دیوار برشی فولادی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


اتصالات قاب خمشی

اتصالات قاب خمشی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


تعیین ضریب نامعینی

تعیین ضریب نامعینی سازه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طرح لرزه ای سازه

طرح لرزه ای سازه ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


ترسیم المان منحنی در ایتبز

ترسیم المان منحنی در ایتبز ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طرح لرزه ای بادبند همگرا

طرح لرزه ای بادبند همگرا ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طرح لرزه ای بادبند واگرا

طرح لرزه ای بادبند واگرا ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طرح لرزه ای اتصالات فولادی

طرح لرزه ای اتصالات فولادی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


ترکیب بارهای روش حدی فلزی

ترکیب بارهای روش حدی فلزی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


شکل پذیری سازه های فولادی

شکل پذیری سازه های فولادی ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


آموزش نرم افزار SAP

دانلود فایل آموزش تصویری نرم افزار سپ SAP ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | 1 Comment


مدلسازی پل در SAP

فایل مدلسازی پل در سپ SAP ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


آموزش نرم افزار سیف SAFE

فایل آموزش نرم افزار سیف SAFE (مراحل طراحی پی ) ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


آموزش نرم افزار SAFE

دانلود آموزش نرم افزار سیف SAFE (تشریح منوهای نرم افزار) ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


مدلسازی بادبند BRB در ایتبز 2015

آموزش مدلسازی بادبند BRB در ETABS2015 ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طراحی بادبند کمانش ناپذیر BRB

طراحی بادبند کمانش ناپذیر BRB ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


ساخت مقاطع با SD SECTION

ساخت مقاطع با SD SECTION ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


نکات مدلسازی مبحث ششم 1392

نکات مدلسازی مبحث ششم 1392 ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


طراحی دیوار برشی در ETABS

طراحی دیوار برشی در ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


کنترل تغییر مکان سازه بتنی در ایتبز

مراحل گام به گام کنترل تغییر مکان نسبی سازه بتنی در ایتبز ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


محاسبات سقف تیرچه بلوک

محاسبات سقف تیرچه بلوک ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | 1 Comment


دلیل‌نیاز‌به ‌طراحی‌ لرزه‌ای براساس تغییرمکان

دلیل‌نیاز‌به ‌طراحی‌ لرزه‌ای براساس تغییرمکان ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


تفسیر آیین نامه 2800

تفسیر آیین نامه 2800 و استفاده آن در ETABS ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment


مدلسازی انواع پل در SAP

مدلسازی انواع پل بتنی و فولادی در سپ SAP ادامه مطلب …

Posted in محاسبات سازه | Tagged | Leave a comment