ABAQUS

 

23 مثال کاربردی در آباکوس

23 مثال کاربردی در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای 23 مثال کاربردی در آباکوس بسته هستند


زیر مدل سازی در آباکوس

زیر مدل سازی در آباکوس Submodeling ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged , | دیدگاه‌ها برای زیر مدل سازی در آباکوس بسته هستند


آموزش نوشتن سابروتین در آباکوس

  فایل آموزش نوشتن سابروتین در آباکوس Subroutine  : دانلود فایل  

Posted in ABAQUS | 2 Comments


نوشتن سابروتین و تخریب پیش رونده در آباکوس

نوشتن سابروتین و تخریب پیش رونده در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | 1 Comment


مدل سازی فنر در آباکوس

مدل سازی فنر در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای مدل سازی فنر در آباکوس بسته هستند


مدل سازی مواد پیزو الکتریک در آباکوس

مدل سازی مواد پیزو الکتریک در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای مدل سازی مواد پیزو الکتریک در آباکوس بسته هستند


کامپوزیت در آباکوس

کامپوزیت در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای کامپوزیت در آباکوس بسته هستند


اتصال آباکوس به نرم افزار متلب

اتصال آباکوس به نرم افزار متلب ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | 1 Comment


مثال از خم کاری ورق در آباکوس

مثال از خم کاری ورق در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | 1 Comment


مثال دینامیکی در آباکوس

مثال دینامیکی در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای مثال دینامیکی در آباکوس بسته هستند


آموزش مدل سازی تماس در آباکوس

آموزش مدل سازی تماس در آباکوس contact modeling ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای آموزش مدل سازی تماس در آباکوس بسته هستند

 


مثال های کامل منوال آباکوس

مثال های کامل منوال آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای مثال های کامل منوال آباکوس بسته هستند


المان های آباکوس

المان های آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای المان های آباکوس بسته هستند


آشنایی با متریال های آباکوس

آشنایی با متریال های آباکوس Abaqus materials ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای آشنایی با متریال های آباکوس بسته هستند


آشنایی با شبه استاتیک در آباکوس

فایل آشنایی با انالیز شبه استاتیک در آباکوس Quasi Static: ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای آشنایی با شبه استاتیک در آباکوس بسته هستند


آموزش خزش در آباکوس

مثال آموزش خزش در آباکوس Creep ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای آموزش خزش در آباکوس بسته هستند


خطاهای آباکوس و برطرف کردن آنها

خطاهای آباکوس و برطرف کردن آنها ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای خطاهای آباکوس و برطرف کردن آنها بسته هستند


ساخت براکت در آباکوس

ساخت براکت در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای ساخت براکت در آباکوس بسته هستند


مدل سازی یک مثال آلومینیوم در آباکوس

مدل سازی یک مثال آلومینیوم در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای مدل سازی یک مثال آلومینیوم در آباکوس بسته هستندبررسی کشش عمیق در آباکوس

بررسی کشش عمیق در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای بررسی کشش عمیق در آباکوس بسته هستند


کتاب مکانیک خاک با آباکوس

دانلود کتاب Applied Soil Mechanics with ABAQUS ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged , | دیدگاه‌ها برای کتاب مکانیک خاک با آباکوس بسته هستند


ورکشاپ آموزش آباکوس

ورکشاپ آموزش آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged , | دیدگاه‌ها برای ورکشاپ آموزش آباکوس بسته هستند


راهنمای خروجی گرفتن از نیرو و لنگر در آباکوس

خروجی گرفتن از نیرو و لنگر در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای راهنمای خروجی گرفتن از نیرو و لنگر در آباکوس بسته هستند


پروژه های آموزشی در آباکوس

پروژه های آموزشی در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای پروژه های آموزشی در آباکوس بسته هستند


مدل سازی ترک در آباکوس

مثال مدل سازی ترک در آباکوس XFEM CRACK ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای مدل سازی ترک در آباکوس بسته هستند


مکانیسم شکست در آباکوس

مکانیسم شکست در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | دیدگاه‌ها برای مکانیسم شکست در آباکوس بسته هستند


تعریف رفتار سختی فلزات در آباکوس

تعریف رفتار سختی فلزات در آباکوس ادامه مطلب …

Posted in ABAQUS | Tagged | دیدگاه‌ها برای تعریف رفتار سختی فلزات در آباکوس بسته هستند