طراحی بادبند کمانش ناپذیر BRB

خلاصه ای از آموزشهای این محصول:

  • آشنایی با بادبند کمانش ناپذیر BRB
  • آشنایی با نکات آیین نامه آممریکا
  • بررسی ضوابط طراحی
  • نحوه مدل سازی بادبند BRB در ایتبز
  • طراحی بادبند کمانش ناپذیر
  • کنترل های آیین نامه ای
  • بررسی نتایج
  • طراحی سایر المان های مورد نیاز BRB
مدرس: ایمان نخعی
زمان انتششار: در حال آماده سازی